Kosár

Segíthetünk? Hívj: 30/732-72-69

Foglalt?

Kérj visszahívást!

Általános Szerződési Feltételek

Ajánlattevő a Vincentrade Kft. (Cg. 02-09-077451, adószám: 23367766-2-02, a továbbiakban, mint ajánlattevő). Az ügyfél és az ajánlattevő között szerződés jön létre. Az ügyfél az ajánlattevő által üzemeltetett www.szolopres-gyumolcspres.hu webáruházban megrendeli a felkínált termékeket. Az ajánlattevő a megrendelés elküldése után, az ügyfél által kiválasztott fizetési móddal történt kifizetés ellenében, postai úton, vagy futárcéggel kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut. A felkínált termék szállításáról szóló szerződés az ajánlattevőnél tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy az ajánlattevő a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna, egyben az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. Az ajánlattevő az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról az ügyfél által megadott e-mail címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti. A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és a megrendelt áruk kifizetésének tényével jön létre.

ELÁLLÁSI JOG

Az ügyfél az áru kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül indokolás nélkül visszaküldheti (visszapostázási cím: Vincentrade Kft. Iparosház, 7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26.) a szerződés tárgyát képező árut az ajánlattevőnek, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: feltétel, hogy az áru ne legyen használat során károsodott, sérült állapotban, továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen. Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése egy a vételár visszatérítési igényt kifejező rövid kísérőlevéllel. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, az ajánlattevő a már kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

Az ügyfél az ajánlattevő által közölt árat (ellenértéket) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában a weboldalon szereplő árak az irányadóak. Fizetni postai utánvéttel, banki átutalással vagy Barion bankkártyaelfogadó rendszeren keresztül lehet. Visszaküldés esetén az ajánlattevő kizárólag a termék árát téríti vissza. A hibás szállítás ez alól természetesen kivételt képez. A megrendelés időpontjában az internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

JÓTÁLLÁS

A jótállási időtermék Fogyasztónak történő átadásakor kezdődik, időtartama a fogyasztói ár szerint:

  • 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a terméknek a Fogyasztó részére történt átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:-szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha azt a Vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, amennyiben azt a kötelezett Vállalkozás képes teljesíteni, illetve ha az a Vállalkozásnak a másik módú jótállás teljesítésével összehasonlítva nem okoz aránytalan többletköltséget, figyelembe véve a termék, illetve az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, a Fogyasztó választása szerint a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy a  hibát a vállalkozás költségére mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon  belül igényel kicserélést, akkor a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles e megállapítástól számított 8 napon belül a terméket kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a részére visszatéríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik–a Fogyasztóeltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján a Fogyasztónem igényli a vételár arányos leszállítását, illetve nem kívánja a terméket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles az előzőleg általa kibocsátott, a Fogyasztó által bemutatott bizonylaton szerepelő vételárat 8 napon belül a Fogyasztórészére visszatéríteni. Ha a termék kijavítására a Fogyasztó ezen igényénekközlésétől számított 30. napig nem kerül sor, akkor – a Fogyasztóeltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatalapján a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a Fogyasztónak a termékhez fűződő méltányos igényére figyelemmel kell elvégezni. A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15  napot  meghaladja, akkor  a  Vállalkozás köteles a Fogyasztót tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A tájékoztatás (a Fogyasztó hozzájárulása esetén)elektronikus úton vagy egyéb igazolható módon történik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve annyi idővel, amennyit a Fogyasztó a terméket nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése v. kijavítása esetén a kicserélt v. kijavított termékre v. termékrészre újból kezdődik. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. A 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékesetén a Fogyasztó a termék helyszíni javítását igényelheti. Ha a javítás ott nem végezhető el, a termék el-és visszaszállításáról a Vállalkozás vagy a javítószolgálat gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó egyéb jogszabályból eredőjogait, így különösen a kellékszavatossági és termékszavatossági jogait.

A jótállást illető jogvitaesetén a Fogyasztólakhelye szerint területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A jótállás joga a jótállási jeggyel érvényesíthető, a termék eredeti csomagolásának hiánya azt nem korlátozza. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem korlátozza.  A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Fogyasztó bemutatja, és ilyen esetben a jótállásból eredő jogok azzal a bizonylattal is érvényesíthetők. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A Vállalkozás a jótállási igény bejelentésekor a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében értékesített javakra vonatkozó szavatossági és jótállási igényintézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles az abban meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a Fogyasztórendelkezésére bocsátani. A Vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor a fenti NGM rendelet 6. §-a szerinti átvételi elismervény adására köteles. Fogyasztónak csak a jogilag természetes személy minősül. Míg a jogi személyiségű vásárlókat a jótállás helyett a kellékszavatosság joga illeti meg. Abba nem tartoznak bele a kötelező jótállás által rögzített többlet jogosítványok, például 3 munkanapon belüli azonnali csere meghibásodás esetén, 10 kg-nál súlyosabb termék helyszínen javítása, eladóra háruló egyéves bizonyítási teher.

BARION BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó, szállítási díj, csomagküldés, vagy utánvétel névvel illetett díj tartalmazza a csomagolás, a postázás költségeit, az egyéb adminisztrációs költségeket, valamint a forgalmi adót. Ennek pontos összegéről az ügyfél a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

E-számla: az ügyfél beleegyezik, hogy az ajánlattevő az ügyfél részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó részével összhangban E-számlát állítson ki, amelyet Email mellékletként, hitelesített Portable Document Format (PDF) file formátumban juttat el részére. Az E-számla kizárólag elektronikusan megjelenített formában érvényes, kiállítását követően papír alapú számla kérésére, arra történő cserére nincs lehetőség.

Az ajánlattevő garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Kft. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát csökkentik, vagy kizárják. hiányos szállítás esetén, az ügyfél jelzése alapján az ajánlattevő haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben az ajánlattevő jogában áll a hiányos árut kicsrélni, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Abban a nem várt esetben, ha ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljeskörűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni.

Az ajánlattevő és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyfél minőségi kifogásai esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egyéb: A szállítás és a fizetés teljesítési helye az ajánlattevő telephelye: Vincentrade Kft. Iparosház, 7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26.. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve, a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.

Gyors kiszállítás futárral

Házhozszállítás, vagy GLS pont

30 napos visszavételi garancia

30 napra kiterkejsztett védelem

Akár 3 év termékgarancia

A feltételek termékenként változnak

100%-ban biztonságos fizetés

Biztonságos bankkártya elfogadás

© Vincentrade Kft. 2012-2022
Szőlőprések, gyümölcsprések szakáruháza